Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Diabetesmedicin

Många förknippar fortfarande diabetes med insulin, men faktum är att bara 4% av personer med diabetes typ 2 behandlades med insulin 2022. Andelen har halverats sedan 2016, vilket beror på nya läkemedel som visat sig vara både säkrare och mer effektiva än insulin.

Vilken som är den mest lämpliga behandlingen måste alltid avgöras individuellt. Därför är det viktigt att du har en dialog med ditt diabetesteam för att prova dig fram till rätt sorts medicin och den dosering som passar för just dig. 

Mjukstart ger mindre biverkningar

De nya diabetesläkemedlen är väldigt bra, men effekten kan begränsas av biverkningar som känns obehagliga. 

Rent generellt så brukar biverkningar ha ett tydligt samband med hur stor dos du tar och därför kan det vara en fördel att mjukstarta med en låg dos. Kroppen brukar vänja sig efter någon eller några veckor, så det är värt att ge det sin tid och ha tålamod. Detta gäller framförallt Metformin och vissa så kallade inkretiner (läs mer under andra läkemedel och ny medicin för diabetes typ 2 ).

Riktlinjer för mediciner

I varje region finns en läkemedelskommitté som ger riktlinjer för vilka läkemedel som ska rekommenderas vid olika sjukdomar, såsom diabetes typ 2. Som grund för alla rekommendationer ligger vetenskaplig dokumentation vad gäller effekt och säkerhet, läkemedels ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och miljöaspekter.

På detaljnivå kan riktlinjerna variera något beroende på vilken region du tillhör. Men alla vårdgivare måste följa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård:

“Nationella riktlinjer för diabetesvård innehåller rekommendationer om prevention och levnadsvanor, glukoskontroll, hjärt-kärlsjukdom, omvårdnad, diabeteskomplikationer samt diabetes och graviditet. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området”.

Du hittar riktlinjerna på Socialstyrelsen.

___________________________________

Text: Maria J Björklund, diabetessjuksköterska, skribent 

Texten granskad av: 

Karin Hofling, diabetesspecialistsjuksköterska Chronos Care

Björn Hansell, medicinskt ansvarig läkare Chronos Care

Emelie Lundgren, leg. apotekare, Specialistapotekare Apoteket 

Staffan Sundquist leg. apotekare, Farm. Dr, Specialistapotekare Apoteket

Källor: Diabetes typ 2, insulinbehandling - Internetmedicin | Diabetes typ 2 i primärvård - utredning och uppföljning - Internetmedicin | Diabetes typ 2, peroral och annan behandling - Internetmedicin

Metformin

Mer inom Diabetesmedicin

© 2023, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.

För visselblåsning, se:  Tissla Visselblåsning