Allmänna villkor

Personuppgiftspolicy 

Ändamål m.m. 

Chronos (”tjänsten”) är en tjänst från Chronos Care AB (”aktör”). Vi är måna om att erbjuda säkra tjänster, läs nedan hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter när du använder tjänsten. När du registrerar dig kommer vi att hantera personuppgifter om dig såsom namn, personnummer, telefonnummer och IP-adress. När du använder tjänsten kan vi komma att hantera hälsorelaterade uppgifter samt information som du lägger till såsom bilder och e-mailadress. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att ge god och säker vård, så att du kan använda tjänsten och få inbjudan till besök, samt eventuellt informera dig om uppdateringar i tjänsten. Inbjudan till besök i tjänsten sker via sms och/eller e-mail.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Chronos Labs AB, 559244-5422 och du kan kontakta personuppgiftsansvarig här: info@chronos.se.

Rättslig grund

Behandlingen av dina personuppgifter baseras på den rättsliga grunden samtycke. För att kunna tillhandahålla tjänsten behöver vi ditt samtycke för att behandla personuppgifter om dig såsom namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, IP-adress, bilder och uppgifter om hälsa. Ditt samtycke lämnar du i ett separat dokument.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta Chronos Labs AB på e-postadressen info@chronos.se. OBS dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig, ett s.k. registerutdrag, eller för att begära rättelse eller begränsning av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format till en annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet. Du har även rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. Du har också rätt att framställa klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy och du kommer i sådant fall att få information om detta när du loggar in i tjänsten.

Lagringstid för personuppgifter 

Personuppgifterna lagras så länge som det krävs för nyttjandet av tjänsten. Lagkrav kan innebära att vissa uppgifterna kan behöva lagras under en längre period eller inte får raderas.

Cookies

När du nyttjar tjänsten genereras cookies som samlar in information på och från din webbläsare. Vi använder cookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende när de nyttjar tjänsten. Vi samlar därför in statistisk över användningen och besöksflödena i tjänsten. Denna information samlas in för att göra tjänsten så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare.

Du kan i de flesta fall på egen hand hantera dina cookie-inställningar i din webbläsare genom att gå in på dina webbläsar-inställningar. Du kan till exempel ställa in din webbläsare så att den blockerar alla cookies eller endast acceptera vissa typer av cookies. Observera dock att detta kan medföra att tjänsten inte fungerar som den ska eller att vissa funktioner inte längre är tillgängliga för dig.

Överföring av personuppgifter till annan 

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Chronos Labs AB och dig, (ii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iii) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Vårdgivaren är ansluten till Nationell Patientöversikt (NPÖ), vilket är ett nationellt system för s.k. sammanhållen journalföring. Detta betyder att om du söker vård hos en annan vårdgivare än Chronos kan denne, förutsatt att journalen är relevant för att den vårdgivaren ska kunna ge dig vård och förutsatt att du samtyckt till det, få tillgång till din journal. Syftet med sammanhållen journalföring är att kunna ge dig god och säker vård och för att du inte ska behöva upprepa din vårdhistorik för den andra vårdgivaren. Du har rätt att motsätta dig sammanhållen journalföring och att spärra dina journaluppgifter från att ingå i en sammanhållen journalföring. Din patientjournal görs även tillgänglig inom den nationella e-tjänsten “Journalen” så att du kan ta del av den via 1177.se.

Vårdgivaren är även ansluten till nationella system för frikort, så kallat e-frikort. E-frikort är en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för besök i den öppna sjukvården inom Region Stockholm.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Överföring av personuppgifter kan komma att ske till tredje land, dvs. land utanför EU/EES. I sådana fall vidtas åtgärder för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för uppgifterna. I de fall uppgifter förs till USA tillhör mottagaren i USA det s.k. Privacy Shield-systemet. Alternativt tecknas Europakommissionens standardavtalsklausuler.

Säkerhet 

För att kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med dataskyddslagstiftningen och med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna för fysiska personers rättigheter och friheter genomför Chronos Labs AB lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till riskerna. Dessa åtgärder ses över och uppdateras vid behov.

Samtycke till behandling av personuppgifter

På denna plats inhämtar vi ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Nedan följer en beskrivning av vad ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter innebär.

Ditt samtycke begärs in av Chronos Labs AB som äger varumärket Chronos. Det är Chronos Labs AB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter: Våra kontaktuppgifter är: Chronos Care AB, 559244-5422, Sundbybergs Torg c/o HelioWorks, 172 67 Sundbyberg, info@chronos.se.

För att kunna tillhandahålla tjänsten behöver vi ditt samtycke för att behandla personuppgifter om dig såsom namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, IP-adress, bilder och uppgifter om hälsa.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta Chronos Labs AB på e-postadressen info@chronos.se. OBS dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig, ett s.k. registerutdrag, eller för att begära rättelse eller begränsning av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format till en annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet. Du har även rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. Du har också rätt att framställa klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.

Genom att godkänna bekräftar du att du har tagit del av ovanstående information och att du är införstådd med att dina personuppgifter behandlas och på vilket sätt behandlingen sker.

© 2022, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.