Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.
Chronos Care Logotyp - Digital diabetesvård var du än befinner dig.

Allmänna villkor

Chronos Care AB är vårdföretaget som står bakom tjänsterna på www.chronos.se samt tjänsterna som erbjuds i vårdapplikationen Chronos Care som finns tillgänglig som mobilapp. Chronos Care AB (nedan "Chronos Care"), org.nr. 559244-5422, Sundbybergs Torg 1 c/o HelioWorks, 172 67 Sundbyberg.

Användarens ansvar

För att kunna använda Chronos Cares tjänst behöver användaren ladda ned appen Chronos Care: Diabetesvård ("Appen"). I Appen kommer frågor kopplat till din hälsa, medicinering och sjukdomshistorik att ställas, vilket du som användare behöver svara sanningsenligt på. För att erbjuda så bra vård som möjligt kan vi be dig att genomföra relevanta provtagningar.

Vid akuta sjukdomstillstånd måste annan vårdgivare att kontaktas samt akutvård. Det är upp till användarens ansvar att kontakta tidigarenämnda samt Chronos Care.

Som användare av Chronos Cares tjänster förbinder du dig att: Meddela Chronos Care vid ändringar av uppgifter som du har lämnat (e-mail, telefonnummer, namn med fler); svara på frågor som vårdpersonal ställer dig inom rimlig tid; respektera personal och vårdpersonal på Chronos Care; inte ge någon annan person tillgång till din e-legitimation som du använder för att få åtkomst till Appen; inte sprida information eller data som på något sätt kan skada Chronos Care eller påverka tjänsten vi erbjuder på ett negativt sätt.

För att distribuera, sälja, vidarebefordra, publicera, vidareutveckla eller överlåta någon form av information eller material som skapats och ägs av Chronos Care behöver du skriftligt godkännande.

Chronos Cares ansvar

Vår behandling är primärt riktad mot patienter som är diagnosticerade med, eller har risk för, diabetes typ 2 eller prediabetes. Vi följer nationella och internationella riktlinjer i vår behandling. Vi har normalt sett inte möjlighet att behandla andra sjukdomar än tidigare nämnda.

Chronos Care AB, 559244-5422, är registrerad vårdgivare som lyder under hälso- och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Vi ansvarar för att all vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen samt innehar tillräcklig kompetens för utförande av tjänsterna.

Chronos Care baserar utlåtanden, vård och råd baserat på uppgifter som du som användare har lämnat, samt prover som har tagits. Vi ansvarar för korrekta utlåtanden förutsatt att lämnade uppgifter är korrekta och att provsvaren är riktiga.

Chronos Care ansvarar inte för tillgängligheten i tjänsten, eventuella tekniska störningar, eller förlust av data om inget annat anges. Chronos Care är inte skyldiga att ersätta dig på grund av eventuella fel, dataförluster eller andra avtalsbrott om det inte finns laglig grund för detta.

Uppsägning av tjänsten

Vårdrelationen mellan Chronos Care och dig börjar vid registrering i Appen. Om du önskar att säga upp din vårdrelation med oss kan du göra det genom att kontakta oss på [email protected], alternativt meddela din tilldelade vårdpersonal. Patientinformation som vi har sparat ned kopplat till dig är vi enligt lag skyldiga att spara på ett säkert sätt i minst 10 år från och med att du har begärt uppsägning.

Om du som användare inte lever upp till punkterna under Användarens ansvar eller om vi bedömer att vi inte kan leva upp till det ansvar vi har åtagit har vi rätt att säga avsluta vårdrelationen oss emellan.

Tredjepartsapplikationer

Chronos Care har integrationer med tjänster och applikationer från tredje part. Dessa tredjeparttjänster har syftet att göra tjänsten tillgänglig och möjliggöra förbättringar för dig som användare. Dessa tjänster har ofta egna villkor och integritetspolicies och som användare accepterar du att Chronos Care inte står bakom eller ansvarar för deras beteender, funktioner eller innehåll i dessa tjänster.

Force majeure

Om Chronos Cares åtaganden väsentligt försvåras på grund av omständigheter som inte kan rådas över (t.ex. naturkatastrof, eldsvåda, strejk, blixtnedslag, krig, terroristattack, inskränkningar i energitillförseln, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande, allmän arbetskonflikt eller fel eller försening i tjänster från leverantör/underleverantör), ska dessa omständigheter utgöra befrielsegrund och således inte medföra skadestånd eller andra påföljder på Chronos Care.

Personuppgifter & cookies

Chronos Cares behandling av personuppgifter och cookies kan du läsa mer om under Integritetspolicy.

Kostnader och patientavgifter

Den vård vi erbjuder faller under primärvården, vilket betyder att du som patient behöver betala aktuella patientavgifter vid ärenden och möten med vårdpersonal. Patientavgiften varierar mellan regioner och yrkestitel. Aktuell patientavgift förmedlas i Appen vid bokningar och ärenden.

Kostnader för annan utrustning, så som glukossensorer, som tillhandahålls på bekostnad av Chronos Care, är kostnadsfria om inget annat har angetts. Vid kontinuerlig prenumeration av utrustning eller tjänster kommer aktuella kostnader att presenteras för dig som användare.

För köp inuti appen på iOS förbinder sig användare enligt följande för App Store: EULA

Villkorsändring

Chronos Care äger rätt att göra ändringar och justera i dessa användarvillkor. Samtliga förändringar publiceras här på hemsidan och presenteras även i Appen. Ändringar blir gällande för dig som användare 30 dagar efter att du som användare har använt tjänsten eller på annat sätt godkänt de nya villkoren.

Tvist

Användarvillkoren ska tillämpas i enlighet med svensk rätt. Förekommande tvister med anledning av villkoren ska avgöras i allmän domstol, där Tingsrätten är första instans.

Vid synpunkter på den vård vi tillhandahåller kan du vända dig till patientnämnden i din region eller till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

© 2023, Chronos Care AB, 559244-5422

Chronos Care erbjuder vård till hela Sverige genom Sofia Vårdcentral.

Chronos Care AB är registrerad vårdgivare som lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. All vår vårdpersonal är legitimerade av Socialstyrelsen.

För visselblåsning, se:  Tissla Visselblåsning